Strona Główna


 Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Znajdą tu Państwo:
• informacje o nas,
• najświeższe informacje z obszarów SSOM w dziale Aktualności,
• sprawozdania, materiały i analizy (prezentacje, opracowania),
• informacje o projektach, w których bierzemy udział,
• mapę jednostek oświatowych obszaru metropolitalnego – pierwsze publicznie dostępne opracowanie mapowe o charakterze metropolitalnym,
• informacje o ciekawych, wartych zobaczenia miejscach; informacje turystyczne (mapki szlaków turystycznych, opisy zabytków) i wiele więcej…    


PRZETARG (II) - WZMACNIANIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ INTEGRACJĘ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Wykonanie opracowania na " Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

 

 

Załączniki:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
b) Załącznik nr 1 - oferta cenowa
c) Załącznik nr 2 - oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia
d) Załącznik nr 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej
e) Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
f) Załacznik nr 5 - wykaz prac
g) Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
h) Załącznik nr 7 - wzór umowy
i) Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia
j) Załącznik nr 9 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) pod nr 207173-2014.
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu na usługi o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Wykonanie opracowania na „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
 

Załączniki:
1. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

INFORMACJA – MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2


Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 7 – wzór umowy.

Załączniki:
1. Modyfikacja treści SIWZ nr 2.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie opracowania na „Wzmocnienie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Załączniki:

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SOM

W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się na terenie 14 JST – członków SSOM.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów z terenu JST – członków Stowarzyszenia można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzone zostaną w terminie: 06.06.2014 r. – 20.06.2014 r.

 Załączniki:

1. Projekt dokumentu Strategii ZIT SOM

2. Formularz konsultacyjny

 


PRZETARG - WZMACNIANIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO POPRZEZ INTEGRACJĘ SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – zwana dalej „ustawą”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie opracowania na „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Załączniki:

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Metropolia atrakcyjna turystycznie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wydało folder promujący turystyczne walory metropolii szczecińskiej. Folder został opracowany w językach: polskim, niemieckim i angielskim. Forma graficzna folderu nawiązuje do znaku stowarzyszenia: zahaczających się nawzajem puzzli, które symbolizują wspólnotę interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Folder zawiera:
- podstawowe informacje nt. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- podstawowe informacje nt. JST wchodzących w skład SOM
- opis elementów, które warto zobaczyć w poszczególnych samorządach, podane najciekawsze wydarzenia a także ważne adresy i telefony
- inne

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 


STRATEGIA ROZWOJU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru rozpoczęło realizację projektu pn. "Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych".

Celem projektu jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkańców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicznych. Proces przygotowania Strategii przebiegać będzie w ścisłej współpracy z JST, członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu. Określenie w dokumencie Strategii społecznie akceptowanych kierunków rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania stwarza warunki, dzięki którym SOM ma szansę stać się nowoczesną metropolią – obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o projekcie, bieżące aktualności i wiele więcej.  

 


SZCZECIŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY W OBIEKTYWIE

 


 STANOWISKO SSOM W SPRAWIE ZMIANY KATEGORYZACJI ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

 


 TURYSTYCZNA MAPA ISTNIEJĄCYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM

 

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Powiatem Uecker Randow w ramach wspólnego projektu pn. "Polsko-niemieckie   spotkania na szlakach rowerowych" opracowało:
 - elektroniczną mapę istniejących tras i szlaków rowerowych w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza,
 - elektroniczną mapę planowanych tras i szlaków rowerowych w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza.

Szczegółowe informacje nt. zrealizowanego projektu jak i gotowe mapy w wersji elektornicznej mogą Państwo znaleźć  tutaj

 


Zachodniopomorskie - wszystko, czego potrzebujesz 

5 października br. odbyła się premiera nowego filmu promocyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Film został przygotowany przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, we współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej, Biurem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Zrealizowała go firma Trailer and More, znana ze współpracy z Agnieszką Holland, Juliuszem Machulskim, Jerzy Kawalerowiczem, Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Zanussim. Członkowie zespołu T&M są laureatami wielu nagród branżowych, między innymi Złotej Kaczki.

Skrócona wersja filmu będzie emitowana w przyszłym roku m.in. w stacjach CNN i EuroNews.

© Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: biuro (at) som.szczecin.pl, ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin