Strona Główna


 Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Znajdą tu Państwo:
• informacje o nas,
• najświeższe informacje z obszarów SSOM w dziale Aktualności,
• sprawozdania, materiały i analizy (prezentacje, opracowania),
• informacje o projektach, w których bierzemy udział,
• mapę jednostek oświatowych obszaru metropolitalnego – pierwsze publicznie dostępne opracowanie mapowe o charakterze metropolitalnym,
• informacje o ciekawych, wartych zobaczenia miejscach; informacje turystyczne (mapki szlaków turystycznych, opisy zabytków) i wiele więcej…    


KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

W związku z pracami nad opracowaniem pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się na terenie 14 JST – członków SSOM. 

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów z terenu JST – członków Stowarzyszenia można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym. 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzone są w terminie: 10.04.2015r. - 24.04.2015r. 

Załączniki:

1. Dokument Strategii ZIT SOM wraz z załącznikami

2. Formularz konultacyjny


ZMIANA ADRESU I NUMERÓW TELEFONÓW

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą siedziby biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego od dnia 30.03.2015 r. (poniedziałek) przekazujemy nowe dane teleadresowe.
Zmianie ulega adres oraz numery telefonów stacjonarnych.

Nowy adres:
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin

Nowe numery telefonów:
91 421 71 60 – Sekretariat – Agnieszka Swora
91 421 71 61 – Dyrektor – Roman Walaszkowski
91 421 71 62 – Magdalena Maik
91 421 71 50 – Damian Róż
91 421 71 51 – Ewa Pawlak
91 421 71 52 – Ewa Nosek
91 421 71 53 – Paweł Ogrodnik

Nowy numer faksu - 91 421 71 69

Adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. 


Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na sporządzenie projektu pn.:

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

 

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta cenowa
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Wykaz prac
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
9. Wzór umowy


Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 36948 - 2015.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu pn.:

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


Załączniki:
1. Pytania i odpowiedzi do treści siwz

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu pn.: Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa      zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

  Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych" 
Działanie 6.3 "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym"


 


STRATEGIA ZIT. TRANSPORT W SOM

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru rozpoczęło realizację projektu pn."Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

 Celem projektu jest przygotowanie obszaru funkcjonalnego SOM do realizacji przedsięwzięć w kolejnej perspektywie finansowej UE oraz przygotowanie docelowej pełnej integracji transportu publicznego na obszarze metropolii. W tym celu konieczna jest realizacja kilkuetapowego procesu:

  • opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM na lata 2014 – 2020, którego istotnym elementem będą zagadnienia transportu publicznego,
  • opracowanie pogłębionej diagnozy SOM pod kątem integracji transportowej,  
  • opracowanie Zintegrowanej Strategii Transportu Publicznego na obszarze SOM na lata 2014 – 2020, łączącej działania wszystkich JST-członków SSOM oraz współpracujących z nimi podmiotami transportowymi,
  • przygotowanie Planu działań do Zintegrowanej Strategii Transportu Publicznego na obszarze SOM na lata 2014 – 2020, które zostaną bezpośrednio zaimplementowane do „Strategii ZIT SOM”,
  • Studium wykonalności dla wybranych działań Zintegrowanej Strategii Transportu Publicznego na obszarze SOM na lata 2014 – 2020, które będą bezpośrednio merytoryczną bazą do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej w formule ZIT,
  • Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

 

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o projekcie, bieżące aktualności i wiele więcej.  


Metropolia atrakcyjna turystycznie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wydało folder promujący turystyczne walory metropolii szczecińskiej. Folder został opracowany w językach: polskim, niemieckim i angielskim. Forma graficzna folderu nawiązuje do znaku stowarzyszenia: zahaczających się nawzajem puzzli, które symbolizują wspólnotę interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Folder zawiera:
- podstawowe informacje nt. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- podstawowe informacje nt. JST wchodzących w skład SOM
- opis elementów, które warto zobaczyć w poszczególnych samorządach, podane najciekawsze wydarzenia a także ważne adresy i telefony
- inne

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 


STRATEGIA ROZWOJU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru rozpoczęło realizację projektu pn. "Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych".

Celem projektu jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkańców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicznych. Proces przygotowania Strategii przebiegać będzie w ścisłej współpracy z JST, członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu. Określenie w dokumencie Strategii społecznie akceptowanych kierunków rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania stwarza warunki, dzięki którym SOM ma szansę stać się nowoczesną metropolią – obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o projekcie, bieżące aktualności i wiele więcej.  

 


 


SZCZECIŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY W OBIEKTYWIE

 


 STANOWISKO SSOM W SPRAWIE ZMIANY KATEGORYZACJI ZACHODNIEGO DROGOWEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECIN

 


 TURYSTYCZNA MAPA ISTNIEJĄCYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM

 

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Powiatem Uecker Randow w ramach wspólnego projektu pn. "Polsko-niemieckie   spotkania na szlakach rowerowych" opracowało:
 - elektroniczną mapę istniejących tras i szlaków rowerowych w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza,
 - elektroniczną mapę planowanych tras i szlaków rowerowych w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza.

Szczegółowe informacje nt. zrealizowanego projektu jak i gotowe mapy w wersji elektornicznej mogą Państwo znaleźć  tutaj

 


Zachodniopomorskie - wszystko, czego potrzebujesz 

5 października br. odbyła się premiera nowego filmu promocyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Film został przygotowany przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, we współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej, Biurem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Zrealizowała go firma Trailer and More, znana ze współpracy z Agnieszką Holland, Juliuszem Machulskim, Jerzy Kawalerowiczem, Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Zanussim. Członkowie zespołu T&M są laureatami wielu nagród branżowych, między innymi Złotej Kaczki.

Skrócona wersja filmu będzie emitowana w przyszłym roku m.in. w stacjach CNN i EuroNews.

© Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt: biuro (at) som.szczecin.pl, ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin